Chat with us, powered by LiveChat

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy www.currentflow.pl , zwany dalej „Sklepem Internetowym”.
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Tomasz Dmuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INCRED Tomasz Dmuchowski z siedzibą w Łomży, przy ul. Kolegialnej 2/1, 18-400 Łomża, NIP: 7182004006, REGON: 200763536, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@growth.town., zwany dalej „Usługodawcą”.
3. Użytkownik Sklepu Internetowego podaje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich nie podanie uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu.
4. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych ustawą z dnia z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)

§ 2.
Zakres i cel zbierania danych

1. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze Sklepu Internetowego gromadzone są w celu:
1) rejestracji konta Klienta;
2) składania i realizacji zamówienia, włącznie z dostawą i obsługą reklamacji;
3) świadczenia przez Usługodawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia konta Klienta oraz świadczenia usługi newsletter;
4) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego;
5) tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego;
6) marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych;
7) ewentualnego dochodzenia roszczeń;
8) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
9) dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów.
2. W przypadku rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej. Klient może dobrowolnie uzupełnić dane podając dodatkowo:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
c) numer telefonu;
d) nazwę firmy oraz numer NIP w przypadku przedsiębiorcy.
3. W celu złożenia zamówienia i jego realizacji Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
a) adres poczty elektronicznej;
b) imię i nazwisko,
c) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
d) numer telefonu;
e) nazwa firmy w przypadku przedsiębiorcy;
f) numer NIP w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury VAT.
4. W celu świadczenia usługi konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz usługi newsletter, Klient zobowiązany jest do podania wyłącznie adresu poczty elektronicznej. Pozostałe dane, o których mowa w ust. 3, może podać dobrowolnie.
5. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Sklepu, w tym w przypadku danych wskazanych w ust. 2 i 3, odpowiednio – dla rejestracji konta Klienta lub dla realizacji zamówienia.
6. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze stroną internetową Sklepu Internetowego, w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

§ 3.
Wykorzystywanie danych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie Internetowym, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dostawcom:
a) firmie kurierskiej,
b) Poczcie Polskiej SA z siedzibą w Warszawie,
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
2. Dostawcy przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do dostawy (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu).
3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony produkt przez zewnętrzny system płatności dotpay, jego dane osobowe zostaną przekazane, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży, spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.
4. Dane osobowe Klienta nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, przepisów prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Usługodawca może udostępnić dane osobowe Klienta organom wymiaru sprawiedliwości. Usługodawca może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
5. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

§ 4.
Dostęp do danych

1. Dostęp do danych osobowych klientów mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
2. Usługodawca zapewnia Klientom, którzy posiadają konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili.
3. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin Sklepu Internetowego lub przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Usługodawcy roszczeń od danego Klienta.
4. W przypadku subskrypcji newslettera Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej z listy wysyłkowej, klikając na link umieszczony w wiadomości przesyłającej newsletter, co skutkuje rezygnacją z otrzymywania newslettera, lub wysyłając drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy informację o rezygnacji z usługi. Sprzedawca zaprzestanie wysyłania newslettera w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.
5. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@growth.town. wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub zadzwonić pod numer telefonu +48 531 766 848 i poinformować o cofnięciu zgody.

§ 5.
Cookies

1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze Sklepu Internetowego, które umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,
c) tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego,
d) personalizację przekazów marketingowych,
e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.
2. W Sklepie Internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.
3. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia końcowego Klienta. Zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Klienta.
4. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

§ 6.
Zabezpieczenie danych

1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: biuro@growth.town..
2. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Usługodawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 7.
Zmiany polityki prywatności

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności przez publikację nowej treści na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka Prywatności.
2. W przypadku zmiany Polityki Prywatności zaktualizowana jej wersja będzie zamieszczana w zakładce, o której mowa w ust. 1, i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej publikacji. Każda wersja polityki prywatności będzie oznaczona datą jej aktualizacji w § 7 ust. 3.
3. Data ostatniej aktualizacji: 2 marca 2015 r.